Prywatność

Polityka prywatności drPolak.pl

Decydując się na teleporadę lub eReceptę, powierzasz nam swoje dane. Poniżej przedstawiamy zasady, na jakich je przetwarzamy, przy wykonywaniu poszczególnych usług. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym regulaminem teleporad oraz systemu eRecept.

TELEPORADY

 1. Użytkownik nie podaje Usługodawcy żadnych danych osobowych, nie dokonuje żadnej rejestracji na stronie, a wszystkie dane są przekazywane bezpośrednio Dostawcy Usług Zdrowotnych podczas kontaktu z tymże. Każdorazowo odpowiedzialność za ochronę powierzonych podczas kontaktu danych osobowych ponosi konkretny Dostawca Usług Zdrowotnych.
 2. Dostawca Usług Zdrowotnych winien jest przedstawić do wglądu na swoim profilu w Serwisie (strona z umieszczonym czatem do kontaktu z lekarzem) swój regulamin przetwarzania i ochrony danych osobowych, zawierający kompletne informacje o Podmiocie będącym administratorem danych i sposobie kontaktu z nim.
 3. Użytkownik zgłaszając Dostawcy Usług Zdrowotnych chęć skorzystania z Usługi Zdrowotnej oświadcza, iż zapoznał się z takim regulaminem i go akceptuje.

eRECEPTY – DANE POZYSKIWANE PRZEZ OPERATORA STRONY

 

 1. Usługodawca zbiera poprzez system teleinformatyczny dane osobowe od Użytkowników, celem przekazania ich Dostawcy Usług Medycznych.
 2. Dane te są przechwowywane przez Usługodawcę przez czas niezbędny Dostawcy do wprowadzenia ich do prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej, nie dłużej jednak niż przez 28 dni.
 3. Zakres zbieranych przez Administratora danych to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL oraz wywiad medyczny niezbędny do wystawienia recepty.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane innym niż Dostawca Usług Zdrowotnych wykonujący Usługę Zdrowotną podmiotom  oraz przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do danych mogą mieć dostęp inne podmioty, na podstawie zawieranych między nimi, a Administratorem umów o świadczenie usług IT, niezbędnych do obsługi wymiany korespondencji elektronicznej. Dane mogą również być udostępnione do podmiotów wykonujących działalność administracyjno-księgową na zlecenie Administratora.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, określony w par. 1
 6. Użytkownik ma prawo wnioskowania o usunięcie swoich danych osobowych szybciej niż 28 dni od chwili podania ich Usługodawcy, jednak żądanie takie wystawione przed momentem wykonania usługi zdrowotnej przez Dostawcę Usług Zdrowotnych może wiązać się z niemożnością jej odpowiedniego wykonania i tym samym może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług medycznych między użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych.

eRECEPTY – PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG MEDYCZNYCH (PRAKTYKI LEKARSKIE)

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest każdorazowo Dostawca Usług Zdrowotnych, wykonujący Usługę Zdrowotną na rzecz danego Użytkownika
 2. Gromadzi on dane Użytkowników i przetwarza je w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi Zdrowotnej oraz przechowuje w postaci dokumentacji medycznej przez niezbędny dla przechowywania dokumentacji medycznej okres, określony prawem
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w przechowywane przez Dostawcę dane osobowe, oraz ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych lub zmiany swoich danych, w stopniu możliwym  z uwagi na przepisy nakazujące prowadzenie dokumentacji medycznej.
 4. Zakres zbieranych przez Administratora danych to: imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, adres zamieszkania, płeć, oraz numer PESEL. 
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom  oraz przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do danych mogą mieć dostęp inne podmioty, na podstawie zawieranych między nimi, a Administratorem umów o świadczenie usług IT, niezbędnych do obsługi wymiany korespondencji elektronicznej. Dane mogą również być udostępnione do podmiotów wykonujących działalność administracyjno-księgową na zlecenie Administratora. W sytuacjach opisanych prawem dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępniane odpowiednim organom państwowym tj np Policja, Prokuratura
 6. Po wysłaniu formularza medycznego, Użytkownik zostanie poinformowany mailowo o Dostawcy Usług Zdrowotnych, który będzie realizował Usługę Zdrowotną.

DEFINICJE UŻYTYCH POWYŻEJ OKREŚLEŃ

Dostawca Usług Zdrowotnych – podmiot wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczący usługi zdrowotne lub medyczne świadczący Usługi Zdrowotne. Dostawcami Usług Zdrowotnych serwisu drPolak.pl są aktualnie : ISPL Radosław Kwieciński, 44-153 Sośnicowice ul Gliwicka 28 NIP 9691581061 REGON 383413260 oraz ISPL Grzegorz Kubiak, 44-120 Paczynka, Wiejska 7 NIP 9691390349 REGON 241282552

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.drPolak.pl

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnieniu platformy internetowej do zbierania wywiadu medycznego w formie ankiety oraz przekazywania danych teleadresowych użytkowników oraz innych danych osobowych użytkowników, niezbędnych dla wystawienia recepty dla Dostawcy Usług Zdrowotnych.

Usługa Zdrowotna –usługa świadczona przez Dostawcę Usług Zdrowotnych, polegająca na świadczeniach zdrowotnych pod postacią wystawienia recept lekarskich, realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych. na rzecz Użytkownika, realizowana na odległość – bez bezpośredniego badania przedmiotowego Użytkownika, udzielana na podstawie wywiadu medycznego zebranego za pomocą systemów teleinformatycznych w formie ankiety medycznej

Usługodawca – HEARTCARE Sp z o.o 44-120 Paczynka ul Wiejska 7 NIP 9691642779 REGON 386705454,e-mail: kontakt@drpolak.pl Usługodawca wykonując Usługę nie świadczy Usług Zdrowotnych, a także nie jest podmiotem wykonującym czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącym usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.

Użytkownik –osoba fizyczna korzystająca przy pomocy Serwisu z Usług Zdrowotnych świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.