Regulamin systemueRecept

Regulamin usługi e-Recept serwisu drPolak.pl

Regulamin Świadczenia Usługi polegającej na dostępie do systemu zamawiania eRecept od Dostawców Usług Zdrowotnych

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin serwisu drPolak.pl stosuje się do usług świadczonych przez HEARTCARE sp. z o.o. Śląskie Centrum Opieki Medycznej i za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.drPolak.pl
 2. Definicje:
  1. Dostawca Usług Zdrowotnych – podmiot wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczący usługi zdrowotne lub medyczne świadczący Usługi Zdrowotne. Dostawcami Usług Zdrowotnych w systemie eRecept serwisu drPolak.pl są : ISPL Radosław Kwieciński, 44-153 Sośnicowice ul Gliwicka 28 NIP 9691581061 REGON 383413260 oraz ISPL Grzegorz Kubiak, 44-120 Paczynka, Wiejska 7 NIP 9691390349 REGON 241282552
  2. Regulamin serwisu drPolak.pl –niniejszy Regulamin serwisu udostępniony nieodpłatnie pod adresem drPolak.pl. Regulamin jest udostępniany dla każdego użytkownika serwisu celem zapoznania się z nim przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkowanie serwisu oznacza akceptację zasad Regulaminu.
  3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.drPolak.pl
  4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnieniu platformy internetowej do zbierania wywiadu medycznego w formie ankiety oraz przekazywania danych teleadresowych użytkowników oraz innych danych osobowych użytkowników, niezbędnych dla wystawienia recepty dla Dostawcy Usług Zdrowotnych.
  5. Usługa Zdrowotna –usługa świadczona przez Dostawcę Usług Zdrowotnych, polegająca na świadczeniach zdrowotnych pod postacią wystawienia recept lekarskich, realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych. na rzecz Użytkownika, realizowana na odległość – bez bezpośredniego badania przedmiotowego Użytkownika, udzielana na podstawie wywiadu medycznego zebranego za pomocą systemów teleinformatycznych w formie ankiety medycznej oraz posiadanej przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej dotychczasowej dokumentacji medycznej Użytkownika
  6. Usługodawca – HEARTCARE Sp z o.o  Śląskie Centrum Opieki Medycznej 44-120 Paczynka ul Wiejska 7 NIP 9691642779 REGON 386705454,e-mail: kontakt@drpolak.pl Usługodawca wykonując Usługę nie świadczy  bezpośrednio Usług Zdrowotnych, a organizuje platformę do elektronicznego zbierania wywiadu medycznego i udostępnia dla Użytkownika możliwość wykonania usługi zdrowotnej przez jej Dostawcę współpracującego z Usługodawcą
  7. Użytkownik –osoba fizyczna, będąca już pacjentem Śląskiego Centrum Opieki Medycznej (udzielono jej świadczeń medycznych w trybie ambulatoryjnym osobiście przez specjalistę, nie w trybie zdalnym) lub Dostawcy Usług Zdrowotnych, korzystająca przy pomocy Serwisu z Usług Zdrowotnych świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu nie jest zobowiązany do jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie. Warunkiem korzystania z serwisu recept jest skorzystanie już wcześniej ze świadczeń medycznych udzielanych bezpośrednio, nie w trybie zdalnym, przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej lub któregoś z Dostawców Usług Zdrowotnych 
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie sprawnego połączenia z siecią Internet oraz bieżąco aktualizowanej przeglądarki stron WWW.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DLA DOSTAWCÓW USŁUG ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu, Przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych.
 2. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług Zdrowotnych z pośrednictwem Serwisu, Dostawca jest zobowiązany przedstawić Administratorowi dokumenty poświadczające posiadanie przez niego prawa do świadczenia Usług Zdrowotnych na terenie RP. Dokumentami tymi są: Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza oraz Dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji aktualnych uprawnień Dostawcy poprzez wgląd do Centralnego Rejestru Lekarzy RP. (udostępniany przez NIL)
 3. Korzystając z Usługi świadczonej przez Usługodawcę, Użytkownik wchodzi w stosunek umowny z Dostawcą Usług Zdrowotnych, u którego dokonuje rezerwacji albo zakupu Usługi Zdrowotnej. Usługodawca działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych, przekazując dane kontaktowe, osobowe oraz medyczne użytkowników niezbędne w celu wykonania usługi zdrowotnej bezpośrednio do dostawców usług zdrowotnych.
 4. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych poprzez prowadzenie Serwisu.

§4. OPŁATY

 1. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat. Wszelkie opłaty dokonywane są bezpośrednio na rzecz Dostawcy Usług Zdrowotnych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych (z którymi Dostawcy mają zawarte odpowiednie umowy) lub bezpośrednio przez Dostawców za pomocą systemu bankowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za płatności i rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych. W przypadkach spornych Usługodawca może świadczyć jednak pomoc dla Użytkowników w celu rozpoznania sytuacji, kontaktu z Dostawcami Usług Zdrowotnych, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu usługi zobowiązać Dostawcę Usług Zdrowotnych do jej ponownego, prawidłowego wykonania bądź zwrotu pieniędzy dla Użytkownika pod rygorem zerwania umowy.

§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję Użytkownika z Dostawcą Usług Zdrowotnych.
 2. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych poprzez prowadzenie Serwisu, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług Zdrowotnych świadczonych za pomocą Serwisu przez Dostawców Usług Zdrowotnych. Za jakość Usług Zdrowotnych odpowiada Dostawca Usług Zdrowotnych, aczkolwiek podejmuje na bieżąco czynności zapewniające utrzymanie jak najlepszej jakości tychże świadczeń. W razie wątpliwości lub niejasności, oferuje Użytkownikom pomoc w ich wyjaśnianiu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Usługi Zdrowotnej za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Usług Zdrowotnych.
 5. Usługodawca podaje do wiadomości Użytkowników terminy realizacji Usług Zdrowotnych przez ich Dostawców, które wynikają z umów podpisanych między Usługodawcą a Dostawcami. Dostawcy zobowiązują się do dotrzymywania czasu realizacji usług zdrowotnych.
 6. W przypadku niedotrzymania czasu realizacji usługi przez Dostawcę, jest on zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych Użytkownikowi, na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług zdrowotnych przez ich Dostawców (regulamin ten znajduje się poniżej) 
 7. Usługodawca ustala czas na wykonanie Usług Zdrowotnych na 6 godzin roboczych. Godzinami roboczymi są: od poniedziałku do piątku, godziny od 8:00-18:00. Wyjątkiem od powyższego są święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zbiera poprzez system teleinformatyczny dane osobowe od Użytkowników, celem przekazania ich Dostawcy Usług Medycznych.
 2. Dane te są przechwowywane przez Usługodawcę przez czas niezbędny Dostawcy do wprowadzenia ich do prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej, nie dłużej jednak niż przez 28 dni.
 3. Zakres zbieranych przez Administratora danych to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL oraz wywiad medyczny niezbędny do wystawienia recepty.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane innym niż Dostawca Usług Zdrowotnych wykonujący Usługę Zdrowotną podmiotom  oraz przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do danych mogą mieć dostęp inne podmioty, na podstawie zawieranych między nimi, a Administratorem umów o świadczenie usług IT, niezbędnych do obsługi wymiany korespondencji elektronicznej. Dane mogą również być udostępnione do podmiotów wykonujących działalność administracyjno-księgową na zlecenie Administratora.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, określony w par. 1
 6. Użytkownik ma prawo wnioskowania o usunięcie swoich danych osobowych szybciej niż 28 dni od chwili podania ich Usługodawcy, jednak żądanie takie wystawione przed momentem wykonania usługi zdrowotnej przez Dostawcę Usług Zdrowotnych może wiązać się z niemożnością jej odpowiedniego wykonania i tym samym może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług medycznych między użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych.

§7. DANE MEDYCZNE

 1. Usługodawca, tj Śląskie Centrum Opieki Medycznej udostępnia posiadane przez siebie dane medyczne Użytkownika Wykonawcy Usług Medycznych, w celu jak najlepszego wykonania Usługi Zdrowotnej.
 2. Dane medyczne są udostępniane do wglądu Dostawcy Usług Medycznych poprzez dostęp do elektronicznego systemu EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej)
 3. Dostawca Usług Zdrowotnych jest zobowiazany do prowadzenia przez siebie, zgodnie z wymogami prawa, własnej EDM
 4. Użytkownik korzystając z serwisu www.drpolak.pl akceptuje fakt udostępnienia dokumentacji medycznej opisanej w pkt 1 na zasadach opisanych w pkt. 2 Jednocześnie Usługodawca oświadcza iż każdy z Wykonawców Usług Zdrowotnych posiada podpisaną stosowną umowę o współpracy z Usługodawcą.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdych zmianach Usługodawca będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 3 dniach od ich ogłoszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.05.2023r.

Regulamin świadczenia Usług Zdrowotnych polegających na wystawianiu recept lekarskich przez ich Dostawców

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin stosuje się do świadczenia usług medycznych polegających na wystawianiu recept lekarskich na rzecz Pacjentów Śląskiego Centrum Opieki Medycznej, lub pacjentów indywidualnych praktyk lekarskich Dostawców Usług Zdrowotnych, poprzez serwis www.drpolak.pl, na podstawie przeprowadzonego zdalnie, poprzez system teleinformatyczny wywiadu lekarskiego w postaci ankiety medycznej, oraz posiadanej dotychczasowej dokumentacji medycznej Śląskiego Centrum Opieki Medycznej lub własnej Dostawców
 2. Definicje: 

Dostawca Usług Zdrowotnych – podmiot wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczący usługi zdrowotne lub medyczne świadczący Usługi Zdrowotne. Obecnie Dostawcą Usług Zdrowotnych są  ISPL Radosław Kwieciński, 44-153 Sośnicowice ul Gliwicka 28 NIP 9691581061 REGON 383413260 oraz ISPL Grzegorz Kubiak, 44-120 Paczynka, Wiejska 7 NIP 9691390349 REGON 241282552

Regulamin wystawiania recept poprzez serwis www.drPolak.pl –niniejszy Regulamin serwisu udostępniony nieodpłatnie pod adresem drPolak.pl. Regulamin jest udostępniany dla każdego użytkownika serwisu celem zapoznania się z nim przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkowanie serwisu oznacza akceptację zasad Regulaminu.

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.drPolak.pl

Usługa Zdrowotna –usługa świadczona przez Dostawcę Usług Zdrowotnych, dla pacjentów Śląskiego Centrum Opieki Medycznej lub pacjentów indywidualnej praktyki lekarskiej Dostawcy Usług Zdrowotnych, polegająca na świadczeniach zdrowotnych pod postacią przeprowadzenia skróconej konsultacji medycznej mającej na celu określenie wskazań bądź przeciwskazań do wystawienia recept lekarskich i w razie braku przeciwskazań wystawienie tychże. Świadczenia te realizowane są przez Dostawcę Usług Zdrowotnych na rzecz Użytkownika, realizowane na odległość – bez bezpośredniego badania przedmiotowego Użytkownika, udzielane na podstawie wywiadu medycznego zebranego za pomocą systemów teleinformatycznych w formie ankiety medycznej oraz posiadanej dotychczasowej dokumentacji medycznej.

Użytkownik –osoba fizyczna korzystająca przy pomocy Serwisu z Usług Zdrowotnych świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.

§2. ZASADY WYKONYWANIA USŁUG ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA WYSTAWIANIU RECEPT LEKARSKICH

 1. Korzystając z Usługi Zdrowotnej, Użytkownik deklaruje chęć otrzymania recepty lekarskiej na podane przez siebie leki. Leki te muszą zostać zaordynowane Użytkownikowi podczas wizyty stacjonarnej w jednej z placówek Zakładu Leczniczego HEARTCARE Śląskie Centrum Opieki Medycznej (lub bezpośrednio u Dostawcy Usług Zdrowotnych) przez dowolnego świadczącego tam usługi lekarza. Jednocześnie czas, jaki minał od tej wizyty nie może być dłuższy, niż zalecony przez lekarza podczas tejże wizyty czas do wizyty kontrolnej (wg wpisu do dokumentacji medycznej) W przypadku, jeśli lekarz, w dokumentacji nie sprecyzuje czasu do kolejnej wizyty – obowiązuje okres wynoszący 6 miesięcy kalendarzowych.
 2. Warunkiem wystawienia recepty lekarskiej jest zarówno : a) zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przeprowadzenie wywiadu medycznego przez lekarza – Dostawcę Usług Zdrowotnych. Wywiad ten przeprowadzany jest w postaci ankiety wypełnianej osobiście przez pacjenta- Użytkownika na stronie internetowej serwisu drPolak.pl.     b) posiadanie przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej lub Dostawcę Usług Zdrowotnych dokumentacji medycznej potwierdzającej zasadność stosowania określonych leków
 3. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić ankietę wywiadu medycznego sumiennie, dokładnie i podawać prawdziwe dane.
 4. Dostawca Usług Zdrowotnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
 5. Dostawca Usług Zdrowotnych po zapoznaniu się z przesłaną ankietą medyczną, oraz dokumentacją medyczną, podejmuje decyzje terapeutyczne polegające na przepisaniu leku bądź leków dla Użytkownika, bądź na zaniechaniu takiego działania i wydaniu innych zaleceń medycznych
 6. W przypadku podejrzewania przez Dostawcę Usług Zdrowotnych działania mającego na celu wprowadzenia go w błąd poprzez podanie nieprawdziwych danych, może on odmówić wystawienia recepty lekarskiej oraz wydania jakichkolwiek innych zaleceń lekarskich. Zwrot wpłaconych środków odbędzie się wówczas na zasadach opisanych w p. 3 niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku, gdy Usługa Zdrowotna nie zakończy się wystawieniem recepty, lecz wydaniem innych zaleceń medycznych, Dostawca Usług zwróci Użytkownikowi środki pieniężne w ciągu 48 godzin na zasadach opisanych w p. 3 niniejszego regulaminu.
 8.  W przypadku wnioskowania o receptę na leki przyjmowane przewlekle z przepisu lekarza prowadzącego, Użytkownik podaje nazwy wnioskowanych leków. Dostawca Usług może wystawić receptę tylko na część leków, jeśli pojawią się wątpliwości merytoryczne co do zasadności stosowania pozostałej części.
 9. Dostawca Usług Zdrowotnych podejmując decyzję o wystawieniu bądź nie recepty lekarskiej kieruje się wyłącznie wiedzą medyczną, zasadami prawidłowego udzielania świadczeń medycznych i obowiązującym prawem, oraz pkt 1 tego paragrafu
 10. Dostawca Usług Zdrowotnych ma prawo nie wypisać recepty na leki zawierające substancje psychoaktywne, psychotropowe, o dużym potencjale uzależniającym oraz antybiotyki.
 11. Korzystając z serwisu www.drpolak.pl Użytkownik będący Pacjentem Śląskiego Centrum Opieki Medycznej wyraża zgodę na dostęp do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia w Śląskiem Centrum Opieki Medycznej dla Dostawcy Usług Zdrowotnych. Jednocześnie Śląskie Centrum Opieki Medycznej oświadcza, iż wszyscy Dostawcy Usług Zdrowotnych świadczą usługi medyczne dla Śląskiego Centrum Opieki Medycznej zarówno w trybie stacjonarnym jak i on-line.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA WYPISANIU RECEPTY LEKARSKIEJ

 1. Przed rozpoczęciem wykonania Usługi Zdrowotnej, Użytkownik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem, oraz wypełnić ankietę medyczną dostępną na stronie serwisu drPolak.pl, oraz dokonać płatności wg obowiązującego cennika, dla danego rodzaju leków na rzecz Dostawcy Usług Zdrowotnych. Jest to proces zautomatyzowany, który zostanie przeprowadzony przez serwis drPolak.pl z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznych zewnętrznych Operatorów płatności
 2. Poprzez wykonanie Usługi Zdrowotnej rozumie się: wystawienie recepty lekarskiej na lek, lub odmowę wystawienia recepty na lek z powodów medycznych, wraz z informacją o innych zaleceniach medycznych, lub odmowę wystawienia recepty ze względów formalnych. W przypadku gdy wykonanie Usługi Zdrowotnej będzie skutkowało wydaniem odmowy wystawienia recept na wszystkie z wnioskowanych leków, Użytkownik uzyska zwrot wpłaconych środków w ciągu 48 godzin, niezależnie od powodów odmowy (merytoryczne, czy podejrzenie wprowadzenia w błąd poprzez podanie fałszywych danych). W tym przypadku zwrócone środki zostaną pomniejszone o 7,5% wpłacanej kwoty – koszty obsługi płatności. W przypadku gdy wykonanie Usługi Zdrowotnej będzie skutkowało wystawieniem recept/y na jedynie część leków i stwierdzenia przeciwskazań do wydania pozostałych, opłata dokonana przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.
 3. Wyjątek od pkt 2 stanowi sytuacja, gdy Użytkownik wnioskował o wydanie więcej niż 5 leków i dokonał opłaty za kilka recept, a wystawiono receptę na jedynie 5 bądź mniej leków – wystawiający tym samym jedynie 1 receptę. Wówczas użytkownik otrzyma zwrot 100% różnicy między kwotą zapłaconą, a należną według cennika za 1 receptę
 4. Czas realizacji Usługi Zdrowotnej został określony w regulaminie usługi e-Recept serwisu drPolak.pl (regulamin powyżej)
 5. Czas realizacji Usługi Zdrowotnej liczy się od otrzymania środków pieniężnych przez Dostawcę Usług za pośrednictwem zewnętrznego Operatora płatności. Dostawca Usług Zdrowotnych nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, bądź przerwy w pracy systemu transakcyjnego Operatora płatności
 6. W przypadku przekroczenia czasu realizacji Usługi Zdrowotnej o mniej niż 50% regulaminowego czasu, Użytkownik otrzyma zwrot 50% opłaty należnej za Usługę Zdrowotną. W przypadku dłuższej zwłoki w realizacji Usługi, Użytkownik otrzyma zwrot 100% opłaty. W obu przypadkach kwota nie jest pomniejszana o koszty obsługi płatności.
 7. Dostawca Usług Zdrowotnych nie ponosi innej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w wykonaniu Usługi Zdrowotnej. Użytkownik korzystając z Usług oświadcza, iż jego stan zdrowia jest stabilny, oraz iż jest świadomy, że w przypadku stanów nagłych właściwą metodą postępowania jest kontakt z służbami ratunkowymi bądź osobiście z lekarzem. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, iż w przypadkach pogorszenia stanu zdrowia najwłaściwszą metodą porady/konsultacji lekarskiej jest wizyta osobista.
 8. W ramach Usługi Zdrowotnej nie może zostać wystawiona recepta na lek niezarejestrowany w Polsce.
 9. Recepta może zostać wystawiona jedynie Użytkownikowi pełnoletniemu, oraz posiadającemu nadany numer PESEL
 10. Recepta jest wystawiana w formie recepty elektronicznej (eRecepty). Możliwość techniczna wystawienia takiej recepty zależy od prawidłowej funkcji Państwowej Platformy P1 i Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w jej funkcjonowaniu. Brak możliwości zrealizowania Usługi Zdrowotnej w regulaminowym czasie z powodu niesprawności Platformy P1 jest jednak w dalszym ciągu podstawą do zwrotu wniesionej przez Użytkownika opłaty
 11. Warunkiem wykonania Usługi Zdrowotnej jest podanie wszystkich danych zawartych w formularzu ankiety medycznej, w tym również danych osobowych niezbędnych do wystawienia recepty (i wymaganych w tym celu prawem)
 12. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża chęć uzyskania Usługi Zdrowotnej tak szybko, jak to możliwe, a co za tym idzie, rezygnuje z możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty z chwilą wykonania Usługi Zdrowotnej przez Dostawcę w regulaminowym czasie. Powyższe nie dotyczy sytuacji zwrotu opłaty w przypadku odmowy wystawienia recepty przez Dostawcę – w takim przypadku opłata jest zwracana automatycznie przez Dostawcę Usług i nie jest konieczna żadna dodatkowa aktywność Użytkownika. Użytkownik może wnioskować o rozwiązanie umowy i zwrot poniesionej opłaty jedynie do momentu wystawienia recepty przez Dostawcę Usług Zdrowotnych. Wnioski takie należy składać poprzez e-mail na adres kontakt@drpolak.pl. 

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest każdorazowo Dostawca Usług Zdrowotnych, wykonujący Usługę Zdrowotną na rzecz danego Użytkownika
 2. Gromadzi on dane Użytkowników i przetwarza je w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi Zdrowotnej oraz przechowuje w postaci dokumentacji medycznej przez niezbędny dla przechowywania dokumentacji medycznej okres, określony prawem
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w przechowywane przez Dostawcę dane osobowe, oraz ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych lub zmiany swoich danych, w stopniu możliwym  z uwagi na przepisy nakazujące prowadzenie dokumentacji medycznej.
 4. Zakres zbieranych przez Administratora danych to: imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, adres zamieszkania, płeć, oraz numer PESEL. 
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom  oraz przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do danych mogą mieć dostęp inne podmioty, na podstawie zawieranych między nimi, a Administratorem umów o świadczenie usług IT, niezbędnych do obsługi wymiany korespondencji elektronicznej. Dane mogą również być udostępnione do podmiotów wykonujących działalność administracyjno-księgową na zlecenie Administratora. W sytuacjach opisanych prawem dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępniane odpowiednim organom państwowym tj np Policja, Prokuratura

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis drPolak.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulamine. O każdych zmianach prowadzący serwis będzie informować na stronie www drPolak.pl z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.05.2023