Regulamin teleporad

Regulamin udzielania teleporad medycznych przez serwis www.drpolak.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin serwisu drPolak.pl stosuje się do usług świadczonych przez firmę HEARTCARE sp. z o.o. i za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.drPolak.pl
 2. Definicje:
  1. Dostawca Usług Zdrowotnych – podmiot wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczący usługi zdrowotne lub medyczne świadczący Usługi Zdrowotne.
  2. Regulamin serwisu drPolak.pl –niniejszy Regulamin serwisu udostępniony nieodpłatnie pod adresem drPolak.pl. Regulamin jest udostępniany dla każdego użytkownika serwisu celem zapoznania się z nim przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkowanie serwisu oznacza akceptację zasad Regulaminu.
  3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.drPolak.pl
  4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu za pomocą Serwisu danych teleadresowych zarejestrowanych w serwisie Dostawców Usług Zdrowotnych, celem umożliwienia łatwego, bezpośredniego kontaktu między Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych i wykonania przez Dostawcę Usługi Zdrowotnej.
  5. Usługa Zdrowotna –usługa świadczona przez Dostawcę Usług Zdrowotnych, polegająca na świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych. na rzecz Użytkownika, realizowana na odległość – bez bezpośredniego badania przedmiotowego Użytkownika, udzielana przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie wideokonsultacji tj. przekazu audiowizualnego, lub konsultacji telefonicznej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych za pośrednictwem powszechnie dostępnych systemów przesyłania głosu lub głosu i obrazu, określonych w Regulaminach Świadczeń Usług poszczególnych Dostawców.
  6. Usługodawca – HEARTCARE Sp z o.o 44-120 Paczynka ul Wiejska 7 NIP 9691642779 REGON 386705454,e-mail: kontakt@drpolak.pl Usługodawca wykonując Usługę nie świadczy Usług Zdrowotnych, a także nie jest podmiotem wykonującym czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącym usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
  7. Użytkownik –osoba fizyczna korzystająca przy pomocy Serwisu z Usług Zdrowotnych świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu nie jest zobowiązany do jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie. Może przeglądać wszystkie oferty Dostawców Usług umieszczonych w bazie danych serwisu. Jakakolwiek chęć skorzystania z Usług Zdrowotnych świadczonych przez danego Dostawcę, winna być zgłoszona bezpośrednio do Dostawcy Usług Zdrowotnych, w formie opisanej w Serwisie.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie sprawnego połączenia z siecią Internet oraz bieżąco aktualizowanej przeglądarki stron WWW.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DLA DOSTAWCÓW USŁUG ZDROWOTNYCH

 1. Aby móc korzystać z Serwisu jako Dostawca Usług Zdrowotnych konieczne jest posiadanie zweryfikowanego konta lekarza w Serwisie.
 2. Założenie konta lekarza w serwisie polega na podpisaniu umowy o korzystaniu z portalu www.drPolak.pl jako lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych.
 3. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu, Przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych.
 4. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług Zdrowotnych z pośrednictwem Serwisu, Dostawca jest zobowiązany przedstawić Administratorowi dokumenty poświadczające posiadanie przez niego prawa do świadczenia Usług Zdrowotnych na terenie RP. Dokumentami tymi są: Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza oraz Dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji aktualnych uprawnień Dostawcy poprzez wgląd do Centralnego Rejestru Lekarzy RP. (udostępniany przez NIL)
 5. Korzystając z Usługi świadczonej przez Usługodawcę, Użytkownik wchodzi w stosunek umowny z Dostawcą Usług Zdrowotnych, u którego dokonuje rezerwacji albo zakupu Usługi Zdrowotnej. Usługodawca działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych, przekazując dane kontaktowe użytkowników i dostawców usług zdrowotnych.
 6. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych poprzez prowadzenie Serwisu.

§4. OPŁATY

 1. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat. Wszelkie opłaty dokonywane są na rzecz Dostawcy Usług Zdrowotnych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych lub bezpośrednio przez Dostawców za pomocą systemu bankowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za płatności i rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych.
 2. Usługodawca pobiera opłaty od Dostawców Usług, za utrzymanie ich profili w Serwisie. Opłaty naliczane są za okres umieszczenia profilu w Serwisie. Okres umieszczania profilu określany jest w miesiącach kalendarzowych.

§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych przy poszczególnych Usługach Zdrowotnych. Każdy Dostawca Usług Zdrowotnych przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych w Serwisie. Serwis nie stanowi i nie powinien być traktowany jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług, oceny lub opcji Usług Zdrowotnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję Użytkownika z Dostawcą Usług Zdrowotnych.
 3. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych poprzez prowadzenie Serwisu, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług Zdrowotnych świadczonych za pomocą Serwisu przez Dostawców Usług Zdrowotnych. Za jakość Usług Zdrowotnych odpowiada Dostawca Usług Zdrowotnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Usługi Zdrowotnej za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Usług Zdrowotnych.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik nie podaje Usługodawcy żadnych danych osobowych, nie dokonuje żadnej rejestracji na stronie, a wszystkie dane są przekazywane bezpośrednio Dostawcy Usług Zdrowotnych podczas kontaktu z tymże. Każdorazowo odpowiedzialność za ochronę powierzonych podczas kontaktu danych osobowych ponosi konkretny Dostawca Usług Zdrowotnych.
 2. Dostawca Usług Zdrowotnych winien jest przedstawić do wglądu na swoim profilu w Serwisie swój regulamin przetwarzania i ochrony danych osobowych, zawierający kompletne informacje o Podmiocie będącym administratorem danych i sposobie kontaktu z nim.
 3. Użytkownik zgłaszając Dostawcy Usług Zdrowotnych chęć skorzystania z Usługi Zdrowotnej oświadcza, iż zapoznał się z takim regulaminem i go akceptuje.
 4. Zakładając konto lekarza, oraz umieszczając profil w bazie lekarzy, Dostawca Usług Zdrowotnych zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) dalej zwaną „Ustawą” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane „RODO”). Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, tj HEARTCARE sp z o.o 44-120 Paczynka ul Wiejska 7, email: kontakt@drpolak.pl
 5. Z Administratorem można kontaktować się  listownie i pocztą elektroniczną, na podane wyżej adresy.
 6. Dane osobowe Dostawcy Usług Zdrowotnych przetwarzane są na podstawie i w celu realizacji umowy o świadczenie Usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 7. Zakres zbieranych przez Administratora danych to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PWZL, NIP, nazwa firmy, numer dyplomu ukończenia uczelni wyższej, numer konta bankowego oraz posiadana specjalizacja lekarska.
 8. Dane osobowe Dostawcy Usług Zdrowotnych będą udostępniane Użytkownikom jedynie w ograniczonym stopniu, tj. numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko lekarza. Dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności Serwisu, jako serwisu ogłoszeniowego teleporad medycznych. Pozostałe dane osobowe Dostawców nie będą udostępniane innym podmiotom oraz przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do danych mogą mieć dostęp inne podmioty, na podstawie zawieranych między nimi, a Administratorem umów o świadczenie usług IT, niezbędnych do obsługi wymiany korespondencji elektronicznej. Dane mogą również być udostępnione do podmiotów wykonujących działalność administracyjno-księgową na zlecenie Administratora.
 9. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Dostawcy Usług Zdrowotnych przez okres świadczenia Usługi po jego zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych ze świadczeniem Usług. Dostawca Usług Zdrowotnych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie Usług. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Dostawców Usług Zdrowotnych.
 10. Dane Dostawcy Usług Zdrowotnych mogą zostać użyte przez Administratora celem ich weryfikacji w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL oraz rejestrze CEIDG.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Dostawca Usług Zdrowotnych będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu.
 3. O każdych zmianach Usługodawca będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 3 dniach od ich ogłoszenia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń względem Dostawcy Usług Zdrowotnych, który swym działaniem łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudnia korzystanie z Serwisu innym podmiotom lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.W przypadku powtarzania się tych zachowań Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu Dostawcy z Bazy Lekarzy. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych przez Dostawcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia dostępności profilu takiego Dostawcy i wezwania go do wyjaśnienia wątpliwości. Podanie nieprawdziwych danych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych jest rażącym naruszeniem Regulaminu i może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Usługodawcę.
 5. Dostawca Usług Zdrowotnych zakładając konto w Serwisie i podając swoje dane, oświadcza, iż są one zgodne ze stanem faktycznym. Oświadcza również, iż posiada aktualnie pełne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP. Usługodawca każdorazowo dołoży wszelkiej staranności aby dane Dostawcy zweryfikować, jednak odpowiedzialność za ich poprawność leży wyłącznie po stronie Dostawcy Usług Zdrowotnych.
 6. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Dostawcą Usług Zdrowotnych będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 7. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą a Dostawcą Usług Zdrowotnych, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2020r.