Radosław Kwieciński, regulamin i przetwarzanie danych osobowych

REGULAMIN TELEPORADY

i Teleporada jest formą konsultacji kardiologicznej wykonywanej przez Radosława Kwiecińskiego, lekarza, specjalistę z dziedziny kardiologii , za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję głosową lub głosowo-wizyjną. Porada ta jest wykonywana w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

ii W ramach teleporady przeprowadzany jest wywiad lekarski, pacjent jest zobowiązany do poinformowania lekarza o wszystkich, znanych mu, występujących o niego objawach, oraz chorobach towarzyszących. Jeśli pacjent posiada jakąkolwiek dokumentację medyczną, powinien ją udostępnić podczas porady

iii W ramach teleporady pacjent uzyskuje od lekarza zalecenia na temat dalszego postępowania, ewentualnej konieczności zastosowania leków lub wykonania badań, w tym, jeśli zachodzi taka konieczność – badań obrazowych (UKG, RTG) lub elektrokardiograficznych (EKG, Holter). Jeśli stan zdrowia pacjenta wzbudza uzasadnione obawy wynikiem teleporady może być skierowanie pacjenta na klasyczną wizytę z możliwością pełnego badania fizykalnego, do placówki lekarza rodzinnego lub nocnej i świątecznej opieki medycznej, bądź Oddziału Szpitalnego, lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W przypadku stwierdzenia objawów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie życia pacjent zostanie poproszony o wezwanie pogotowia ratunkowego

iv Podczas trwania teleporady lekarz zapisuje pozyskane informacje w elektronicznej dokumentacji medycznej. Po zakończeniu porady, pacjentowi jest wysyłana Karta Porady, zawierająca podsumowanie porady oraz zalecenia (np dawkowanie leków, badania konieczne do wykonania). Wysłanie Karty Porady odbędzie się na adres e-mail, w postaci pliku PDF (który można w razie potrzeby wydrukować), lub na numer telefonu, poprzez wiadomość MMS lub komunikator WhatsApp. W przypadku korzystania z formy mailowej, plik zostanie zabezpieczony hasłem, które pacjent otrzyma w formie SMSa. (patrz informacje techniczne poniżej).

v W takiej samej formie pacjent otrzyma paragon. W przypadku chęci otrzymania faktury bądź paragonu zawierającego NIP (tzw faktura uproszczona) prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie. Paragon i karta porady w formie elektronicznej zostanie wysłana jak najszybciej po zakończeniu porady, czas ten jednak może wynosić do 4 godzin. W wyjątkowych sytuacjach, po porozumieniu się z lekarzem, zamiast formy elektronicznej karta porady i paragon mogą zostać wysłane pocztą klasyczną – listem poleconym. Termin wysłania takiej dokumentacji jest ustalany indywidualnie,a koszt wizyty zostanie zwiększony o 10 złotych

vi W przypadku konieczności wystawienia recept na leki, pacjent jeszcze w czasie trwania teleporady, lub najpóźniej do 4 godzin po jej zakończeniu otrzyma e-receptę. Może być ona przesłana w formie SMSa, wysłana na adres mailowy, bądź podczas rozmowy zostanie podany 4-cyfrowy kod, który należy podać w aptece wraz z numerem PESEL. Do korzystania z e-recepty nie jest wymagane posiadanie żadnego konta pacjenta, ani rejestracja w żadnym systemie. Wystarczy posiadać numer PESEL. Również, w razie konieczności może zostać wystawione zwolnienie lekarskie e-ZLA (L4) Będzie ono wystawione w tym samym dniu ,w którym odbyła się porada, a pacjent zostanie dodatkowo poinformowany o tym fakcie SMSem. UWAGA! W ramach teleporady istnieje możliwość wystawienia eZLA jedynie osobom zatrudnionym w firmach posiadających profil PUE. (lub samozatrudnionych) Obecnie jest to zdecydowana większość firm. W innym przypadku system ZUS wymaga wydrukowania zwolnienia i dostarczenia go do pracodawcy, co w warunkach teleporady nie jest możliwe.

vii Rejestracja na teleporadę polega na 1) zadzwonieniu pod numer telefonu 796 711 258 w godzinach wykonywania teleporad. W krótkiej rozmowie wybierzecie Państwo formę płatności i dostarczenia dokumentów 2) dokonaniu płatności za poradę 3) przesłaniu ewentualnej posiadanej dokumentacji medycznej/wyników badań na adres email teleporada@twojeserce-naszatroska.pl lub MMSem/WhatsApp’em na nr tel 796 711 258 4) ponownym kontakcie telefonicznym lub poprzez WhatsApp z numerem tel 796 711 258 celem odbycia teleporady

viii Cena za teleporadę wynosi 100 zł. W przypadku pacjentów uprzednio leczonych przed Radosława Kwiecińskiego, których stan zdrowia nie uległ zmianie, którzy potrzebują jedynie kontynuacji leczenia (recepta na stosowane przewlekle leki) i którzy na ostatniej wizycie nie byli dłużej niż rok temu istnieje możliwość wykonania skróconej teleporady w cenie 50 zł

ix W przypadku kłopotów z uzyskaniem połączenia (zajęta linia) można umówić się na konkretną godzinę lub dzień drogą mailową: teleporada@twojeserce-naszatroska.pl

INFORMACJE TECHNICZNE

i Karta wizyty jest wysyłana w formacie PDF – w przypadku przesłania jej na adres email, zgodnie z wymogami RODO zostanie ona zabezpieczona hasłem, w postaci pliku ZIP. Otwarcie takiej porady polega na: otwarciu załącznika wiadomości email, system Windows automatycznie otworzy taki plik niczym folder, który zawierać będzie plik porady i paragonu. Próbując otworzyć każdy z plików zostaniemy poproszeni o podanie hasła. Zostanie ono wysłane na Państwa numer telefonu jako SMS. W przypadku wysyłania karty porady na numer telefonu, będzie ona wysłana jako plik zdjęcia (MMS) bądź niezaszyfrowany PDF (whatsapp) – są to metody mniej polecane i wybierając je, zgadzacie się Państwo na przesłanie karty porady zawierającej Państwa dane przez sieć teleinformatyczną (operator GSM, system WhatsApp)

ii Metody Płatności: możecie Państwo zapłacić poprzez: i) szybki przelew internetowy TPay – z konta bankowego lub kartą płatniczą. Dostaniecie Państwo na sms lub email link do strony TPay z płatnością. Bezpieczeństwo płatności gwarantuje firma pośrednicząca, operator płatności TPay, a beneficjentem przelewu jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Radosław Kwieciński, 44-153 Sośnicowice, Gliwicka 28. Dane Państwa karty lub numer konta bankowego NIE JEST udostępniany przez operatora płatności beneficjentowi płatności – dostaję tylko informację o wpisanym przez Państwa nazwisku i wysokości wpłaty. Informacja o dokonaniu płatności jest dostępna w ciągu kilku minut ii) płatność poprzez BLIK – wystarczy podczas rozmowy telefonicznej podać wygenerowany kod blik, zostanie on na bieżąco wpisany do terminala płatniczego, płatność potwierdzona natychmiast. iii) przelew bankowy na numer konta – przy wyborze tej opcji dostaniecie Państwo SMS z numerem konta. Proszę dokonać przelewu przez bankowość internetową i wysłać jego potwierdzenie (wygenerowane z bankowości internetowej) na adres email: teleporada@twojeserce-naszatroska.pl Można też wykonać przelew ekspresowy. UWAGA: teleporada nie zostanie wykonana do chwili otrzymania potwierdzenia wykonania przelewu bądź wpłynięcia środków na konto.

Polityka Prywatności w ramach Teleporady

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Kwieciński, zwana dalej: Praktyką.
2. Z Praktyką można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie pod adresem e-mail: kontakt@kardiolog.slask.pl ; pisemnie pod adresem: ul. Gliwicka 28 44-153 Sośnicowice; telefonicznie pod numerem telefonu: +48 796 711 258
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a w pozostałych przypadkach, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową – zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6  ust.1  lit. a ,  b,  c, e  rozporządzenia RODO.
4. W przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Praktykę osobom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom upoważnionym z mocy prawa (np. Sąd, Policja) oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Praktyki (np. Biuro rachunkowe, dostawcy usług IT) na podstawie zawartych umów powierzenia.
Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać, w określonych przypadkach udostępnione współpracującym z Praktyką innym Specjalistycznym Praktykom Lekarskim – tj. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Kubiak Specjalista Kardiolog oraz Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Sitko
Dostęp do danych odbędzie się w zakresie niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia procesu leczenia, w sytuacji, w której Pani/Pan skorzysta z usług medycznych w/w Praktyk Współpracujących.
6. Praktyka nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) .
7. Praktyka przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1 lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z innych przepisów prawa.W przypadku prowadzenia postępowań sądowych lub pozasądowych okresy przechowywania danych mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, np. z uwagi na przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń.
8. Każda osoba, której dane dotyczą może złożyć do Administratora wniosek o:
Sprostowanie (aktualizację) danych osobowych;
Usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych osobowych);
Dostęp do danych osobowych;
Przeniesienia danych osobowych.
Ponadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo:
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Praktyki. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Praktyka nie będzie już mogła przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.